sessie 3 Veerkrachtig Ginderbuiten

05/10/2021

19:30u - 21:30u

Ginderbuiten, Mol, België

Op basis van de input tijdens de vorige sessies en het startmoment, is het duidelijk dat Ginderbuiten graag goed geïnformeerd wil worden over het woon- en verkeersbeleid. Op deze informatieve sessie werd ruimte voorzien om vragen te stellen aan schepen André Verbeke (schepen van mobiliteit, financiën, openbare werken, ruimtelijke ordening) .

WONEN

Is de woonsituatie in Ginderbuiten herkenbaar? Zijn deze noden/vragen van inwoners jullie bekend?

Ja! We hebben eerst bouwmeesters laten komen in Mol om hiermee aan de slag te gaan. Appartementen zijn niet per se slecht, maar waar mag je ze wel/niet zetten?

   1. Zone 1 = centrum : verdichten (hogere app)
   2. Zone 2 =
    1. Ginderbuiten à Wat is het centrum van Ginderbuiten? Moeilijk om dit af te bakenen. Dit was een case van de bouwmeesters, maar ook zij hebben er niet meteen een antwoord op
    2. Keizerlandse Zillen

 

Hoog bouwen, zorgt voor meer vrije ruimte indien die gevrijwaard blijft. Ondergrondse parkings kunnen dit realiseren. Anders gaat dit op aan garageboxen. In het centrum is dit moeilijker om ondergronds gegaan.

Minder hoog in Ginderbuiten dan in Centrum (kerktoren is hoogste hoogte)

Bouw bij café de Rotonde is afgekeurd.

 • Geen/ slechte ondergrondse parking op het plan
 • Was heel erg breed, hoogte was geen probleem.

We gaan niet alle nieuwe appartementen kunnen tegenhouden. Er worden er wel geweigerd. Don Boscostraat, Tulpenstraat, Kapellestraat, … We proberen een strakke lijn te trekken.

Inzetten op duidelijkheid zodat kopers weten wat kan en mag hier en wat kan en mag hier niet. Dit doen de bouwmeesters alsook werd er een studiebureau aangesteld. Hieruit moet een woonvisie komen.

We doen ons uiterste best om Galbergen te vrijwaren en trekken dit meer terug naar de Kapellestraat zelf. Met deze rede werd er reeds een verkaveling geweigerd.

Wat gaat er met de kerk gebeuren?

 • Er is een kerkenplan?
  • Fase 1: we laten de gemeenschap beslissen wat we ermee doen
  • Fase 2: als 1 niet lukt, kan gemeente er iets mee doen
  • Fase 3
  • Fase 4
  • Fase 5 = afbreken

Kan er een participatieproces georganiseerd worden voor invulling kerk?

 • Is taak van Ginderbuiten zelf om het op te nemen. Als jullie willen dat er iets mee zal gebeuren, kan dat.
 • Er is een kerkentraject beschikbaar bij de provincie
  • Vzw’s kunnen hier ook op intekenen.

We hopen dat de visie ook over meerdere jaren zal meegenomen worden. De provincie volgt dit ook mee op.

Wordt er in de visie ook rekening gehouden met de sociale gevolgen van aanpak RO?

 • Armere / rijkere gehuchten
 • Hier moeten we rekening mee houden. We vragen dit ook aan projectontwikkelaars om hier rekening mee te houden. Een investeerder zal ook inzetten om haalbare verkoop.
 • Vanuit sociale bouwmaatschappij zoeken we naar een evenwicht per gehucht en zelfs binnen een bepaald gehucht voor een mooie spreiding.
 • Er zijn veel meer woonvormen dan kopen/huren. Voor ons is dit ook nog zoeken, maar er zijn heel er veel manieren. Vb ander fiscaal regime kan de prijs al erg laten zakken. We hebben hulp van een advocatenbureau dat ons hiermee helpt.

 

De visie die we willen = ondergronds parkeren + de wet

 

We proberen bouwheer te overtuigen om kwalitatief te bouwen.

Bouwmeestersscan is terug te vinden op site van gemeente. Bouwmeester Scan Mol | Bouwmeester Scan | Vlaams Bouwmeester

 

 • Zone 3: Millegem …
 1. Zone 5: Rauw, wezel …
 1. Sociale woningen
  1. Wetgeving dat bij projecten van bepaalde grootte, er ook een aantal sociale woningen voorzien worden
  2. Er moet een surplus bij zijn voor de gemeente wanneer er gebouwd wordt. Het moet ook een meerwaarde zijn voor de gemeenschap.

 

We proberen met dit traject de inwoners ook te laten binnen kijken op de werking van een gemeente. Hoe gaat dit in zijn werk bij wonen?

  1. Het gaat traag. Ik wil zelf ook graag sneller, maar het gaat niet sneller
  2. De visie is er al wel, die is duidelijk. Maar er zijn nog veel deelaspecten. Het zit wel in de hoofden, maar is niet allemaal uitgetekend.
 • Er is ook wel wat vertraging owv personeelswissel
 • Daarnaast komt er ook heel erg veel ad hoc binnen. Een voortuin aanleggen, kost zo goed als even veel tijd als een aanvraag appartementsblok.

 

Is er ruimte voor participatie in het woonbeleid?

  1. Ja, er gaan nog participatiemomenten voorzien worden. Maar in het verleden is dat niet altijd even vlot verlopen, iedereen is erg bezig met zijn eigen perceel. Dat maakt het erg moeilijk is.
  2. We hebben mensen nodig die feeling hebben op locatie.
  3. Hier kan het dorpsteam misschien een rol in opnemen.
  4. We weten wel wat er speelt, dat merken we aan de mails die binnen komen.

 

 

MOBILITEIT

Zijn de noden/vragen omtrent mobiliteit in Ginderbuiten voor jullie bekend?

 • Bekend probleem, moeilijk probleem, moeilijk oplosbaar probleem.
  • zebrapaden met zebra’s, we zouden dit graag bij de school doen, maar dit is AWV weg. Doen we dit wel? Wie is dan verantwoordelijk?
  • School ligt wat ongelukkig, dit is moeilijk.
 • Rotonde
  • Vrachtwagens (ookal zijn het plaatselijk verkeer) kunnen er niet draaien, moeten op voet/fietspad.
  • Kleiner maken? Is te veel angst voor hogere snelheid.

Kunnen we het vooropgesteld doel dan niet behalen?

Jawel! We starten een participatietraject. Charles cools-pad en spoorweg en rozenberg

We willen hier lichten plaatsen. Synchroon met spoorweg. Werkt alleen maar als de Leenhofstraat een éénrichtingsstraat is. Maar! AWV zal lichten plaatsen aan de Kapellestraat, Turnhoutsebaan, Postelarenweg, Sluiperverkeer, Violettenstraat.

De Kapellestraat moet vernieuwd worden. Zal bij begrotingsgesprekken terug onder de aandacht gebracht worden.

Wat na lichten? Dit is een grote puzzel! Iedere ingreep heeft een grote impact.

Er komt ook een 2e fiets-o-strade. Heeft ook impact op het verkeer. Grote puzzel om te leggen!

Wat doen we met zwaar vrachtverkeer?

  1. Ontsluiting n18, n118
  2. Brug donk naar centrum geen zwaar verkeer meer (wel plaatselijk verkeer)
  3. Vrachtverkeer uitsluiten kan niet helemaal. Wel beperkingen, hiervoor hebben we provincie nodig.

 

Is er een mobiliteitsplan?

Kan niet meer alleen voor Mol, moet regionaal gebeuren. Mol = regio (28 lokale besturen). Mol wordt interregionaal (over meer dan Mol heen) mobi-punt. = Knooppunt waar verschillende mobiliteitsvervoerdiensten samen komen: Fietsostrade, Station, De Lijn, Deelauto’s, …

Algemeen speerpunten mobiliteitsvisie Mol

     1. Vooral inzetten of fietsen
     2. Fietsstraten
     3. Centrum zelf is ook niet fietsvriendelijk
      1. Budgetten zijn er niet, wel terug ideeën
     4. Plan voor Ginderbuiten begint nu te ontwikkelen door het feit dat de rozenberg kruispunt op tafel ligt.
     5. Is er niet te weinig ruimte voor zwakke weggebruikers? Fietsers én voetgangers voelen zich onveilig. Dit is ook voor gemeente een belangrijk punt.

Kan er geen tijdelijk verbod komen op zwaar verkeer in de omgeving van de school?

Ginderbuiten is doorgangsweg, dat is een probleem. Hier kan je niemand bannen.

Wildparkeren is ook een probleem

Inwoners parkeren vaak niet juist. Die auto’s staan daar altijd. Het lijken brede voetpaden, maar het zijn vaak eigendommen. Daarom lijkt het wildparkeren, maar dat is het vaak niet.

 

Inschrijven