Gompel – Sessie 5

18/06/2021

19:30u - 19:00u

 

Het traject Veerkrachtige dorpen leverde in Gompel alvast een sterk dorpsteam en een inspirerend visiedocument op. Meteen wordt ook de eerste actie uitgevoerd. Zo verschijnen er in het gehucht op verschillende plaatsen zogeheten ‘babbelbanken’. De banken stimuleren de inwoners tot ontmoeting en een gezellig praatje.

Als hechte groep van actieve en erg gemotiveerde inwoners werkte het dorpsteam de afgelopen maanden intensief aan een visie voor het gehucht. Het gemeentebestuur nam de visie in ontvangst en zal deze – na verdere analyse – vertalen naar haalbare concrete acties die mogelijk opgenomen worden in het meerjarenplan van onze gemeente.

Dromen van Gompel

Het visiedocument dat het dorpsteam tijdens het traject Veerkrachtige dorpen uitwerkte, geeft een overzicht van de dromen die de inwoners van Gompel hebben voor hun gehucht:

  • Een groen en sociaal dorp
  • Een dorp waar de verkeersveiligheid afgestemd wordt op de zwakke weggebruiker, kinderen en senioren
  • Een dorp waar armoede aangepakt wordt
  • Een dorp waar de balans tussen wonen en industrie zoveel mogelijk in evenwicht is

Visie vertalen naar concrete acties

Het visiedocument vormt de basis voor het uitwerken van concrete acties. Enerzijds gaat het om acties die het dorpsteam en de inwoners zelf kunnen realiseren. Anderzijds bekijkt het gemeentebestuur welke acties op korte of lange termijn gerealiseerd kunnen worden. Het gemeentebestuur bekijkt de komende maanden welke acties passen binnen het meerjarenplan.

Van babbelbanken tot groene speelplaats

De babbelbanken die de komende weken in het dorp verschijnen, geven inwoners extra kansen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast werken het gemeentebestuur, de school en de buurtbewoners op dit moment al actief samen rond het uitwerken van een groen speelplein tussen de kerk en de school. Het zijn twee voorbeelden van concrete acties die  dankzij de uitgewerkte visie gerealiseerd worden.

Sterk dorpsteam

Dankzij het traject Veerkrachtige dorpen heeft Gompel een erg actief en gemotiveerd dorpsteam. Dit team engageert zich om acties uit te werken die voortvloeien uit het visiedocument. Ze doen dit in nauw overleg met het gemeentebestuur en andere inwoners uit Gompel.

Veerkrachtige dorpen?

Gompel was het eerste gehucht in onze gemeente waar het traject Veerkrachtige Dorpen van start ging. In samenwerking met de provincie, Rurant, inwoners, schoolkinderen, ondernemers,… ging het gemeentebestuur op zoek naar de noden en dromen van het dorp. Deze dienden als input voor de opmaak van een dorpsvisie waarmee gemeentebestuur en inwoners de komende jaren aan de slag gaan. Bedoeling: behouden wat goed is en aanpakken wat beter kan. Intussen is het traject ook in Ginderbuiten gelanceerd.