Ranst – sessie 2: droom mee over de toekomst van het dorp

13/02/2020

19:30u - 21:30u

Gasthuisstraat 17, 2520 Ranst, België

Op deze sessie bespraken een 30tal inwoners van Ranst hoe ze het dorp dromen over een 5tal jaren. Aan de hand van 8 krachtlijnen voor het dorp die uit de vorige sessie kwamen, formuleerden deelnemers hun dromen. Nadien mochten de aanwezigen aangeven rond welke krachtlijnen er in de volgende sessie zal worden voortgewerkt. Het aantal stemmen per krachtlijn staat (tussen haakjes) in de titel.

1. Groen karakter van het dorp vrijwaren & verder uitbreiden (4)

We hebben in Ranst geluk dat het Zevenbergenbos er is, want het centrum raakt voor de rest meer en meer dicht gebetonneerd. Denk maar aan de heraanleg van de Lievevrouwenstraat. Het grondwater kan daar nergens meer de grond indringen, omdat de bomen er in bloembakken zijn geplaatst. Terwijl het grondwaterpeil in Ranst historisch laag staat.

We moeten dus niet enkel het bestaande groen vrijwaren, de ambitie moet zijn om meer groen in het straatbeeld te krijgen. Dit zal een andere manier van wonen en mobiliteit vragen. De overheid zal projectontwikkelaars nog meer een duidelijk kader geven voor nieuwe bouwprojecten, waarbij leefbaarheid voorop moet staan: aandacht voor zuivere lucht, voor ontmoeting (mensen die in een groene omgeving wonen, voelen zich beter). Groen brengt rust, wat voor velen onder ons in deze hectische tijden geen overbodige luxe is. Bovendien zorgt groen voor verkoeling in de steeds warmer wordende zomers.

! Aandacht voor water, ontharding en meer groen.

2. In Ranst zijn er veel ontmoetingsplekken waar zowel jong als oud hun gading vinden. (6)

De mens is een sociaal wezen. We willen ons THUIS voelen in Ranst. Het is niet nodig om voor elke doelgroep een aparte plek te voorzien. Pastorie kan een combinatie ‘open huis’ zijn voor iedereen. Lichtkrant aan de kerk kan stimulans zijn om deel te nemen aan geplande activiteiten . We missen een centrale ontmoetingsplaats zoals het vroegere Gildenhuis. Doordat elke organisatie een eigen plek heeft, is er veel versnippering gekomen.  Een Gazet van Ranst zou een goede zaak zijn.

 

3. Ranst heeft een goed draaiend verenigingsleven afgestemd op de noden van oude en nieuwe bewoners van het dorp (7)

Dromen van een cultuurhuis, ondersteund door de gemeente;
Verenigingen zouden beter hun aanbod op elkaar moeten afstemmen;
Verenigingen en de gemeente zouden elkaar beter moeten kunnen vinden. Meer communicatie is nodig;
Nieuwe gezinnen stimuleren om deel te nemen.

4. Het verkeer in RANST is veilig en afgestemd op maat van ‘zwakke’ weggebruikers, kinderen, senioren. (9)

Deze krachtlijn is momenteel eigenlijk nog een verre droom. Het is een thema dat wel erg leeft in ons dorp. De verkeerssituatie in Ranst heeft een impact op alle aspecten van het samenleven in het dorp (veiligheid, wonen, luchtkwaliteit, … ) en dient dus prioritair behandeld te worden.

Het autoverkeer moet ontmoedigd worden en fietsinitiatieven extra ondersteund + opwaarderen fietspaden.

Zone 30 wordt niet gerespecteerd en automobilist mist hoffelijkheid, heraanleg straat met groene snelheidsremmers waarbij fietsers meer plaats krijgen is wenselijk.

Er zijn enkele basisproblemen die aangepakt moeten worden:

 • Het centrum is overbelast met wagens. Mensen nemen veel te snel de wagen voor de kleinste verplaatsing.
 • De omgeving van de scholen dient veiliger te worden. Maak daar schoolstraten van! ([1] Een schoolstraat is een straat nabij een onderwijsinstelling waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dat aan het begin en einde van de schooldag, gedurende een half uur. Het afsluiten gebeurt met een verkeersbord voorzien van een onderbord met daarop de vermelding “schoolstraat”.)
 • Zwaar verkeer (vaak afkomstig van het industrieterrein van Oelegem) is een aandachtspunt. Leidt dat rond het centrum (ipv erdoor).
 • Er zijn nogal wat onveilige parkeerplaatsen in Ranst, vaak haaks op de rijrichting.
 • Er is nood aan een andere verkeerscirculatie.

5. In Ranst zijn er een goede verbindingen met het openbaar vervoer naar de omliggende steden en treinstations.

 • De verbindingen naar Lier en Berchem moeten beter: frequenter en sneller. Helaas zit ons openbaar vervoer vaak vast in het dicht geslipte verkeer.
 • Circulatie binnen de gemeente is een probleem. Onze 4 dorpen zijn via OV niet met elkaar verbonden, daarop zou moeten worden ingezet.
 • Tramlijn doortrekken naar Ranst ?
 • Vraag naar aantrekkelijker en beter uitgebouwd aanbod openbaar vervoer.
 • Fietsenstallingen aan de OV-stops. Maak de haltes aangenamer.

6. De gemeente Ranst voert een integraal en gericht beleid inzake armoede (0)

Ja, er is wel degelijk armoede in Ranst. En dat verdient een aanpak, waarin de gemeente een voortrekkersrol kan en moet opnemen. Maar het is een taak die eigenlijk aan de hele dorpsgemeenschap toekomt: we hebben zorg te dragen voor de mensen die moeilijk rondkomen.

We moeten armoede in de brede zin bekijken, een integraal beleid voeren in de zin van: armoede is een ruimer probleem dan alleen maar het nijpende gebrek aan centen. ‘Armoede’ gaat bijvoorbeeld ook om een gebrek aan sociaal contact: vereenzaming komt meer voor dan men denkt.

Armoedebeleid moet ook een gericht beleid zijn:

 • Niet top-down, maar wel een stimulerende beleid: goede initiatieven ondersteunen, creëer verbinding door bvb een jaarthema voor te stellen waarrond verenigingen en burgers geactiveerd kunnen worden.
 • Extra stimuli voor verenigingen, huisartsen, ea die hiervoor actie ondernemen of die een signaalfunctie kunnen hebben.

In dit beleid dient de gemeente zeker ook het asielcentrum te betrekken, en Wereld-delen. De accommodatie van de Loods is trouwens aan dringende opwaardering toe.

Het is een thema dat geen wonderoplossingen kent, onder meer omdat mensen in armoede niet te koop lopen met hun problemen.

7. In Ranst is er een divers en betaalbaar woonaanbod (1)

Betaalbaar woonaanbod in Ranst is zeer beperkt zowel op huur als koopmarkt.

Er is te weinig sociaal woonaanbod. Het aanbod dat er is is bedoeld voor specifieke doelgroepen en biedt geen antwoord voor de woonvraag van de jonge (her)starters en gezinnen.

Vraag naar:

 • % Betaalbaar aanbod koop/huur op te leggen bij nieuwbouw projecten
 • Stimuleren, informeren, creeëren goede voorbeelden cohousing en andere samenwoonvormen
 • Controleren of gevraagde huurprijs overeenkomt met grootte en kwaliteit van de woonunit. Huisjesmelkerij tegen gaan.
 • Gevarieerd betaalbaar ( sociaal) woonaanbod in centrum Ranst

8. Senioren in Ranst vinden een woonaanbod op hun maat (4)

Senioren zijn vaak verknocht aan hun huis en niet instaat om vooruit te zien naar volgende stappen.

Vraag naar:

 • Begeleidingstraject senioren van huis ( vereenzaming) naar ‘thuis’, warm gevoel in bv kleinere unit binnen een intergenerationeel woonerf.
 • Infrastructuur ‘woonzorg – open huis’ bv pastorie eten, activiteiten,…

Oud worden op een plek waar ouderen en jongeren door elkaar leven